ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kathigitisaepp.gr. Ο ιστότοπος«kathigitisaepp.gr» σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει αποκλειστικά στον Κιούση Αθανάσιο.

Εισαγωγή
Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» από τον ιστότοπο «kathigitisaepp.gr».
Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσειςπου διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας μου, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχω, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους «χρήστες/επισκέπτες». Σε περίπτωση που κάποιος «χρήστες/επισκέπτες» διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Γενικά
Οι «χρήστες/επισκέπτες» υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το «kathigitisaepp.gr»μέσω αυτού.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους 
Με την αποδοχή των «Όρων» ο «χρήστης/επισκέπτης» δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι «χρήστες/επισκέπτες» αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Το «kathigitisaepp.gr» δεν συλλέγει σε γνώση του προσωπικές πληροφορίες από ανήλικους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του το συντομότερο δυνατό.

Μεταβολές 
To «kathigitisaepp.gr» έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.  Η μη ενάσκηση από το «kathigitisaepp.gr» των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το «kathigitisaepp.gr» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Αποσαφήνιση του όρου Δωρεάν
Ο όρος Δωρεάν που αναφέρεται στο «kathigitisaepp.gr» αφορά 60 λεπτά της ώρας ιδιαίτερου μαθήματος ΑΕΠΠ χωρίς αμοιβή από την πλευρά του «kathigitisaepp.gr».

Εγγύηση Επιτυχίας
To«kathigitisaepp.gr»δενδύναται σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την επιτυχία, (με την όποια σημασία αποδοθεί), του μαθητή στις πανελλήνιες εξετάσεις για το μάθημα του ΑΕΠΠ.