500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις με Πίνακες ΑΕΠΠ

Πίνακες

Οι πίνακες είναι στατικές δομές δεδομένων και έχουν:
1. Συγκεκριμένο και σταθερό μέγεθος, το οποίο καθορίζεται (δηλώνεται) κατά τη δημιουργία τους (συγγραφή κώδικα).
2. Τα στοιχεία τους αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
3. Δεδοµένα ίδιου τύπου.

Αν τα δεδοµένα που εισάγονται σε ένα πρόγραµµα πρέπει να διατηρούνται στη µνήµη µέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η χρήση των πινάκων βοηθάει ή συχνά είναι
απαραίτητη για την λύση του προβλήµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση µπορεί να αποφεύγεται η χρήση τους.

Οι τυπικές επεξεργασίες στα στοιχεία ενός πίνακα είναι οι εξής:
✔ Υπολογισµός αθροίσµατος στοιχείων του πίνακα
✔ Εύρεση του µέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου
✔ Ταξινόµηση των στοιχείων του πίνακα
✔ Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα
✔ Συγχώνευση δυο πινάκων